Povinné informace

POVINNÉ INFORMACE-   1 / OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obec Švábov


-   2 / DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Podle zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení).     


-   3 / ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec Švábov je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 5 členné.


-   4 / KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obecní úřad Švábov, Švábov 37, 588 51 Batelov
úřední hodiny: čtvrtek 18:00 - 19:00
tel.:+420 567 314 248, 724 172 029
e-mailova adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
internetové stránky: www.svabov.cz
ID datové schránky: vtiax26

-   5 / PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Jihlava
č. účtu: 1466103399/080


-    6 / IČ

IČ: 47367105


-   7 / DIČ

DIČ: obec není plátce DPH


-   8 / DOKUMENTY OBCE

Obecně závazné vyhlášky, rozpočty, závěrečný účet:  
Odkaz na: www.svabov.cz - dokumenty obce


-   9 / ŽÁDOSTI O INFORMACE

Informace se poskytuje na základě žádostí nebo zveřejněním.

Obec Švábov zveřejňuje informace následujícími způsoby:
- na úřední desce /před budovou obecního úřadu/
- na internetové úřední desce na adrese: www.svabov.cz
- informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních
hodinách 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými
způsoby:
- osobně na obecním úřadě ve Švábově  v úředních dnech a úředních hodinách
- telefonicky na tel. čísle: +420 567 314 248, 724 172 029
- písemně na adrese: Obecní úřad Švábov, Švábov 37, 588 51 Batelov
- elektronickou poštou: e-mail: ou.svabov@tiscali.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se 
k jejich samostatné i přenesené působnosti, s vyjimkou těch, jejichž zveřejnění 
vylučuje zákon
:
- utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve 
znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
- obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
- skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě 
zákona o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
- skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 
106/1999 Sb.
- zak. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů 
a pozdějších znění

Žadosti o poskytování informací v roce 2018.  TEXT ODKAZU


-  10 / PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně
- písemně na adresu: Obecní úřad Švábov, Švábov 37, 588 51 Batelov
- písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci.
Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující,
je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.
Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, 
když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí
informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona.
O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty 
pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně
zřejmé
- komu je určena
- kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost
- musí být srozumitelná
- musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
- nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů 
od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních
dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo
od upřesnění žádosti 
- písemně 
- nahlédnutím do spisu
- pořízením kopie
- na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost doručena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí
žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlasních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží 
a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§15 odst. 1),
má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15odst. 4 zákona). Proti tomuto
rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.-   11 / OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené 
rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, 
a za podmínek stanovených  v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělění, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné
prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo tajemník.
Proti rozhodnutí oddělení a strážníků obecní policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném
blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.


Opravné prostředky proti rozhodutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají
prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodutí a za
podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodutí vydáno.
Proti opatření rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují
zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému
úřadu kraje Vysočina.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.


Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat
v souladu s § 47 a nasl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu 
k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost 
k Ústavnímu soudu.-  12 / FORMULÁŘE

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Švábov obdržíte v kanceláři obecního úřadu
v úředních dnech a hodinách. Formuláře pro řešení obecních životních situací hledejte především
na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz-  13 / NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: http://portal.gov.cz/


-  14 / NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Švábov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
- Ústava České republiky
- Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující
zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
- zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
- zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obce
- zák. č.  71/1967 Sb. o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
- zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
- Prováděcí vyhláška č. 207/2001k zákonu o matrikách
- vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961Sb. o názvech obcí, označování ulic
a číslování domů
- zak. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
- zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
- zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
- nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
- zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
- zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých
dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev  v obci
- zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
- zák. č. 223/1992 Sb. o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům
obcí a obecní policii
- zák. š. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.
- zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
- Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
- zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
- zák. č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
- zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné zprávy
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce: dokumenty obce
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: vláda ČR a odkazy
na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz-  15 / SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Dle zákona-  16 / LICENČNÍ SMLOUVY

Nejsou sjednány-  17 / VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2017.   TEXT ODKAZU-  18 / SEZNAM ORGANIZACÍ

Sbor dobrovolných hasičů Švábov

 

- 19/ Ochrana osobních údajů. TEXT ODKAZU